ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN KOKOUSRAPORTTI 13.06.2018

RAPORTTI ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 13.06.18

Katsauksia, rahoituksia, suunnitelmia ja avustuksia

Vesa Eskola

 

 • 68 Katsaus elinvoima-ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

 

Tredun kumppanuustyö uudessa aluepalvelumallissa

TREDU panostaa kumppanuuteen, ja kunnat ja yritykset edelleen tärkeimmät kumppanit. Kumppanuuden keskiössä ovat esimerkiksi aluepalvelumalli, tilankäytön tehostaminen ja koulutuksen tapahtuminen työelämäympäristöissä.

Kumppanuussopimuksia päivitetään Tredun organisaatiouudistuksen yhteydessä ja taustalla myös taloudellinen sopeuttaminen.

 

 • 69: Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa -29,5 milj. eurona. Toimintatulot olivat 30,2 milj. euroa ja toimintakulut -59,7 milj. euroa.

 

KESKEISET TOIMENPITEET

 • Maahanmuuttajien työllistysedellytysten vahvistaminen, koordinaattori palkataan
 • Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto
 • Maahanmuuttajatyön kokonaisuuden kehittäminen
 • Yrityksen oppimisen kehittäminen ja matalankynnyksen rekrytointimalli
 • Monialaiset ohjauspalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuspalvelumalleihin maakuntamuutoksen jälkeen
 • Vakiinnutetaan Ohjaamo-toiminta
 • Velvoittava 3 % työllistämisehto kansallisen hankintalain määrän ylittäviltä hankinnoilta
 • Toimintamalli välivuotta pitäville ylioppilaille
 • Palveluja yrityksille koko niiden elinkaaren ajan
 • Uusi Startup – ja kasvuekosysteemien hyödyntäminen, joilla edistetään yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä
 • Yritysmyönteinen Tampere
 • Alueen matkailutoiminnan kasvun kehittäminen yhteistyöllä
 • Tampereen brändin kehittäminen ja jalkauttaminen
 • Kulttuuripääkaupunkihankkeen organisointi ja kehittäminen
 • Kestävä Tampere 2030 tiekartan pohjalta toimenpidekokonaisuus

 

Tilinpäätösennusteen mukaan elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutuu 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, ja tämä kohdistuu ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen ja yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmiin.

 

 • 70: Tampereen seudun ammattiopiston osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteinen osa

”Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on osa Tampereen seudun ammattiopiston laadunhallintajärjestelmää. Suunnitelmassa määritellään yhteiset periaatteet kaikkien perus- ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutusten osaamisen arviointiin. Toteuttamissuunnitelma perustuu ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön, tutkintojen ja valmentavan koulutuksen perusteisiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ohjeisiin.”

Toteuttamissuunnitelman yhteinen osan pohjalta laaditaan tutkintokohtaiset ja valmentavan koulutuksen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat.

Lisäksi keskustelua

 • vilppitapaukset ammatillisessa koulutuksessa, erilliset ohjeet
 • tietoturva, arkiston muodostussuunnitelman päivitys uuden lainsäädännön mukaisesti

 

 • 71: Ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen sekä lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen

”Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kirjeen (31.5.2018) varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen sekä lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakemisesta.

Koulutuksen järjestäjät voivat hakea lisäsuoritepäätöksellä jaettavia tavoitteellisia opiskelijavuosia ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Lisättävillä opiskelijavuosilla helpotetaan osaavan työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia. Lisäykset tulee kohdentaa osaajapulasta kärsiville aloille ja kasvun kannalta keskeisille aloille.

Hallituksen (31.5.2018) antamassa lisätalousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen määrärahaa esitetään lisättävän 16 milj. eurolla ja lisäystarve aiheutuu kertaluonteisen ammatillisen osaamisen pilotin toteuttamisesta. Tarkoituksena on kehittää malli, jolla voidaan aiempaa täsmällisemmin vastata alan vaihtajien osaamistarpeisiin ja sujuvoittaa työvoiman rekrytointia.

Lautakunta päätti perusrahoituksen, harkinnanvaraisen korotuksen sekä lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakemisesta.”

 

 

 

 • 72: Tammerkosken Nuorkauppakamarin avustushakemus Liekeissä-tapahtumaan 2018

”Liekeissä 2018 -unelmista ammatti -yrittäjyysseminaarin kohderyhmänä ovat 16–25-vuotiaat nuoret. Ensisijaisena ryhmänä toimivat toisen asteen opiskelijat, mutta tapahtumaan osallistuu myös korkeakouluopiskelijoita korkeakoulujen yrittäjyyslinjoilta ja -yksiköistä. Tapahtuman tavoitteena on innostaa ja rohkaista nuorta tunnistamaan omat ammatilliset unelmansa ja löytämään oma polkunsa näiden unelmien toteuttamiseksi.

Tapahtuma järjestetään 5.10.2018 Tamkin tiloissa ja sinne odotetaan satoja osallistujia (max. 700 henkilöä). Tapahtuma järjestetään nyt neljättä kertaa. Tapahtuman sisältö palvelee laajasti Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen palveluryhmiä.

Nuoria yrittäjyyteen kannustava tapahtuma soveltuu hyvin kaupungin strategiaan ”Tampere – sinulle paras”, jossa työ ja yrittäjyys on nostettu koko strategian kärkiteemaksi.

Kaupunki osallistuu Tampereella 5.10.2018 järjestettävän Tammerkosken Nuorkauppakamari ry:n Liekeissä-tapahtuman kustannuksiin 8.000 eurolla.”

 

 • 74: Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuman avustushakemus vuodelle 2018

”Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuma on järjestetty Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Poliisiammattikorkeakoulun ja Opiskelijan Tampere ry:n yhteistyönä vuodesta 2015 lähtien. Tänä vuonna osallistujia oli jo yli 5.000.

Tapahtuma markkinoi Tamperetta opiskelijaystävällisenä kaupunkina ja tuo esiin korkea-asteen koulutuksen opiskelumahdollisuuksia Tampereella. Tampereen kaupunkistrategiassa ”Tampere – Sinulle paras” yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu kaupungin vetovoiman vahvistaminen Suomen suosituimpana opiskelukaupunkina ja yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa tunnettuuden ja vetovoiman lisäämiseksi.

Vuoden 2018 Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuman toteuttamista tuetaan 20.000 euron avustuksella.”

 

 • 75: Valoa pimeyteen -tiedetapahtuman rahoitushakemus

”Valoa pimeyteen: Tampere 1918 – maailma 2018 – tiedetapahtuma järjestettiin Tampere-talossa 27.1.2018. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston, Poliisiammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Aamulehden, Tampereen kaupungin sekä Tampere-talon kesken.

Valoa Pimeyteen on kaikki tieteenalat yhdistävä, suurelle yleisölle ja kaiken ikäisille suunnattu tapahtuma. Tänä vuonna temaattisena painopisteenä oli sisällissodan vuosi 1918 ja erityisesti sen jälkeinen aika, jolloin yhteiskunnan ristiriidat käsiteltiin ja demokraattinen yhteiskuntamalli alkoi kehittyä nykyiseen muotoonsa.

Kaupunki on vuosittain avustanut korkeakoulujen järjestämää tiedetapahtumaa. Se tukee Tampereen imagoa merkittävänä osaamisen, tieteen ja korkeakoulutuksen kaupunkina. Tapahtuman näkyvyys ja markkinointi on huomioitu suunnittelussa ja sen kävijämäärä oli tänä vuonna ennätyksellisesti noin 3000 henkilöä.

Tampereen teknilliselle yliopistolle myönnetään 5.000 euron avustus Tampere-talossa järjestetyn Valoa pimeyteen: Tampere 1918 – maailma 2018 -tiedetapahtuman kustannuksiin.”

 

 

 • 76: Tampere Entrepreneurship Society ry:n avustushakemus vuodelle 2018

”Tampere ES on opiskelijoiden perustama yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten ja opiskelijoiden startup-kulttuuria. Sen toiminta keskittyy pääsääntöisesti erilaisten startup-tapahtumien ympärille, mutta yhdistyksellä on myös muunlaista mm. neuvontaan, markkinointiin ja verkostoitumiseen liittyvää toimintaa. Tampere ES:n oman tapahtumatoiminnan fokus on matalan kynnyksen tapahtumissa, missä opiskelija voi helposti vahvistaa omia yrittäjävalmiuksiaan ja yhteistyöverkostojaan.

Yhdistyksen toiminta kohdentuu kaikille Tampereen korkeakouluopiskelijoille. Se on käynnistänyt tämän vuoden aikana ns. campus manager -toiminnan kolmella pääkampuksella, minkä avulla se tavoittelee yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden parempaa näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Vuonna 2018 yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin opiskelijoiden roolia Tampereen startup -ekosysteemin kehittymisessä sekä tarjota nuorille mahdollisuus tavata kokeneempia startup-yrittäjiä.

Tampereen kaupunki myöntää Tampere Entrepreneurship Society ry:lle 5000 euroa vuoden 2018 toimintaan.”

 

 • 77: Tredea Oy:n lisätilaus startup- ja kasvuekosysteemin kehittämistoimenpiteisiin

”Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n kanssa on valmisteltu lisätilausta koskien startup- ja kasvuekosysteemin kehittämistoimenpiteitä. Hankintasopimuksen laadinnan yhteydessä sovittiin, että startup toimenpiteet neuvotellaan ja tilataan erikseen myöhemmin vuoden 2018 aikana, kun tarvittavat kehittämistoimenpiteet ovat tarkentuneet.

Vuoden 2018 aikana Tampereen kaupunki on käynnistämässä ns. Startup-allianssimallin rakentamista yhteistyössä Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan TE-toimiston, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Tampereen korkeakoulujen ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa. Startup-allianssin tarkoituksena on edistää startup-ekosysteemin kehittymistä Pirkanmaalla ja parantaa startup-yrityksille tarjottavia palveluita. Tredea Oy toteuttaa kaupungin osuuksia allianssityöhön liittyvistä toimenpiteistä hankintasopimuspohjaisesti.

Startup-toimintaan panostamisella luodaan kaupunkiin startup-yrityksille toimintaympäristö, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja houkutteleva paikka liiketoiminnalle.

Tampereen kaupungin elinkeinoyhtiö Tredea Oy:lle kohdennetaan 130 000 euron lisätilaus startup- ja kasvuekosysteemin kehittämistoimenpiteisiin, joilla mahdollistetaan startup-allianssiyhteistyö pilottihankkeineen, kiihdyttämön kilpailuttaminen sekä startup-tapahtumatoimintaan osallistuminen.”

 

 • 78: Lukion ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2015 muuttaminen

”Opetushallitus on muuttanut 10.4.2018 päättämillään määräyksillä Lukion opetussuunnitelman perusteita 2015 ja Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita 2015.  Muutos koskee lukion päättötodistukseen tehtävää merkintää ”Lukion oppimäärä sijoittuu tasolle neljä kansallisessa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä.” Määräysten mukaiset todistusmerkinnät tulee sisällyttää lukion opetussuunnitelmiin ja lukion päättötodistuksiin elokuusta 2018 lähtien.”

 

 • 79: Elinkeinopolitiikan tilannekatsaus 1-4/2018

 

 

Vuoden 2018 alusta on otettu käyttöön elinkeinopoliittinen tilannekatsaus, joka korvaa aiemman sopimusseurantakäytännön ja se kerrotaan elinvoima- ja osaamislautakunnalle kolmasti vuodessa.

 

 

 

 

 • INNOVAATIOT:

* 6aikahankkeet, energiaviisaat kaupungit, Smart Tampere opastamiseen liittyvä ratikkatyömaiden opastamisjärjestelmä, kansainvälisten osaajien houkuttelupilotit, 8 yritystä mukana seudulla

 

 • YRITTÄJYYS

*Y-kampus, kaupungin yrityspalvelut ryhmä YYS, typa, tredu ja kitia, yrittäjämyönteisyyden kehittämisohjelma, allianssiyhteistyö

 

 • STARTUP KEHITYSOHJELMA

*startup-kehitysohjelma

 

 • LIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMI

*SMART Tampereen luomat uudet liiketoimintamallit yhdessä yritysten kanssa, erilaiset alustat, kuten 5G, IoT Viinikka, Hiedanrannan Drone-teknologia

*Yrityksiä mukana noin 400

*Kasvussa ja kehityksessä autettuja yrityksiä 204, Business Tampere

*Luovat alat: audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmä – 10 kohdetta: 1 kv, 5 kotimaisia, 4 paikallisia

*Teiskon matkailuyritysten kartoitus, majoitus- ja ravintolakapasiteetti

Tärkeimpiä numeroita 1-4/2018

 • Uusien yritysten määrä Tampereen kaupunkiseudulle 867 (Tampere 568).
 • Alueella olevien startup-yritysten määrä on noin 200 kpl.
 • Työttömien työnhakijoiden (kaupunkiseudulla 3/2018) osuus työvoimasta oli 10,5%.
 • Smart -medianäkyvyys: 201 esiintymää, Some 2244, eniten Yhdysvalloista.
 • Lentoliikenteen matkustajamäärät (73 322) ovat kasvaneet 11,8 % edellisvuodesta (kotimaa +1,6%, kv-liikenne +19,8%).
 • Yöpymisen kasvu Tampereella 2017 5,8%. Kasvu tammi-maaliskuu 2018: kotimaiset + 1%, ulkomaalaiset 22 %.

Yrittäjien mittaristo julkaistiin 23.5.2018. Suurten kaupunkien sarjassa Tampere oli 18. pisteet 6,1. (Suomen keskiarvo 6,74, voittaja Seinäjoki 7,61 )

 

Lähde: ELOSAN kokousmateriaali 13.06.18

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 • Anna Kontula – Luova brändi lautasella syyskuu 29, 2012Vesa Eskola -

  Anna Kontula, kansanedustaja

  Eletään riista- ja keruukauden kiireisiä viikkoja. Maa on sienistä sakea, ja pusikoissa suhisee. Sorsien, hanhien ja erilaisten metsäkanalintujen lisäksi tähtäimessä on muutaman … Lue lisää