Köyhyydestä kumppanuusavustuksiin! Elinvoima- ja osaamislautakunta, 16.01.2019

 

 

 

 

Kokousraportti

Ajankohtaiskatsaus

 

 • Köyhyysohjelma 2018-2021

Ohjelmassa tarkastellaan asioita ikäryhmittäin

Keskeisiä nuorten ja opiskelijoiden aiheita:

 • opiskelijahuollon resurssit
 • maksuton ehkäisy
 • Ohjaamon toiminta
 • opintojen maksuttomuus
 • Kansainvälisen osaamisen palvelut
 • koulutuksen ja osaamisen kärjessä – kaupunkistrategia taustalla
 • poikkileikkaavaa toimintaa
 • osaamiskeskuksen rakentaminen
 • osaajien houkuttelu

Tavoitteena laaja yhteistyö, sidosryhmä-, ja yritysyhteistyö, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Vuonna 2016 Tampereella oli runsas 17000 vieraskielistä, noin 7.4 % tamperelaisista vieraskielisiä, Helsingissä yli 15 %.

Tehtäviä:

 1. Strateginen ohjelma ja kotouttamisohjelman päivitys
 2. Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus
 3. Tampere Talent Hub
 4. Kansainvälisten osaajien houkuttelu
 • Projektit, jotka ovat saaneet avustuksia valtiolta
 • Parasta johtamista

200 000 €, josta Tampereen oma osuus 50 000 €

Projektin tavoitteena:

 • Asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamismallien kehittäminen
 • Taitojohtaminen ja tiedon laadun parantaminen
 • Asiakastiedon kerääminen ja jalostaminen

        – TASE –toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen

– Tietosisältöjen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten työkalujen  hyödyntäminen

90 000 €, Tampereen oma rahoitus 9000 €

 • Kestävän kehityksen digitaalinen oppimateriaali

26500 €, oma rahoitus 2650 €

 • Hyvin tekemistä länteen 2019

Laadunhallintajärjestelmien ja siihen kuuluvien osa-alueiden päivittäminen

20000 €, josta 5000 € omaa rahoitusta

 

 • Katsaus uuden Tampereen yliopiston tilanteeseen – ongelmat selviämässä! Tekemistä vielä on …

Lisäpykälä 14:  Ammatillisen koulutuksen palveluverkkosuunnitelma, Nokian Kankaantaankadun toimipisteen uudisrakennus

Lautakunnan 14.11.2018 § 121 päätöksen mukaisesti uudisrakennuksen valmistelu Nokian Kankaantaankadulle hyväksyttiin edellyttäen, että Nokian lukiokoulutuksen kanssa tehdään toiminnallista ja hallinnollista yhteistyötä. Palveluverkkosuunnitelman tavoitteena on vähentää tilojen ja toimipisteiden määrää ja tehostaa tilojen käyttöä sekä samalla pienentää tilakustannuksia. Tavoitteena on myös saada monikäyttöisiä, toimivia ja tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä, jotka edistävät ja tukevat koulutuksen sekä työelämän tulevia tarpeita ja tavoitteita.

Kokouksessa esiteltiin tarkemmin kahta eri vaihtoehtoa Nokialla järjestettävään ammatilliseen koulutukseen liittyen.  Ensimmäisessä vaihtoehdossa kaikki toiminta on keskitetty Kankaantaankadun uudiskohteeseen ja Kivimiehenkadun toimipisteestä sekä Pikkukorvenkadun väistötiloista luovutaan. Toisessa vaihtoehdossa tutkitaan kahden toimipisteen mallia, jossa Kivimiehenkadun toimipiste säilyy ja koulutusalat jaetaan tarkoituksenmukaisesti kahteen eri toimipisteeseen.

Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja vuokrakustannuksissa. Koulutuksen keskittäminen yhteen toimipisteeseen tuo kuitenkin merkittäviä toiminnallisia ja pedagogisia etuja sekä hallinnollisia kustannussäästöjä yhteisissä opiskelijapalveluissa.

Uudisrakennuksen toteuttaminen mahdollistaa Kivimiehenkadun toimipisteestä luopumisen. Kankaantaankadun tontti on laaja ja se mahdollistaa myös rakennuksen laajentumisen tulevaisuudessa. Toimipisteeseen on hyvät bussi- ja junaliikenneyhteydet. Erityistä lisäarvoa tulee vahvistuvasta lukioyhteistyöstä sekä lukion kanssa yhteisestä infrasta.

Päätös: Nokian Kankaantaankadun uudisrakennuksen valmistelua jatketaan yhteen toimipisteeseen keskitetyn toiminnan vaihtoehdon pohjalta ja lautakunta edellyttää, että Tredu Kiinteistöt Oy käynnistää toimenpiteet Kivimiehenkadun kiinteistöstä luopumiseksi ja määräaikaisen vuokrasopimuksen päättämiseksi osana palveluverkkoratkaisua.

 • 4: Tampereen seudun ammattiopiston liittyminen Education Finland -kasvuohjelman jäseneksi

Education Finland -kasvuohjelma tarjoaa yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Kasvuohjelman toteutuksesta vastaa Opetushallitus. Ohjelmaa rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jäsenmaksun suuruus on koulutusviennin alkuvaiheen toimijoille 200 €/vuosi ja koulutusviennissä edenneille 1200 €/vuosi. Tredussa on aloitettu uutena toimintana koulutusvienti.

Päätös: Tredu liittyy Education Finland -kasvuohjelmaan. Jäsenmaksu 200 €/vuosi.

 • 5: Päätös vuoden 2019 tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta (yhteistoiminta-alueen asia)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt 14.12.2018 (OKM/59/221/2018) päätöksen tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta sekä ammatillisen koulutuksen rahoituksessa käytettävien suoritteiden määrän vahvistamisesta vuodelle 2019.

Tampere haki järjestämisluvan mukaisen opiskelijamäärän 8065 lisäksi suoritepäätöksellä jaettavaksi 549 opiskelijavuotta. Ministeriö myönsi suoritepäätöksessä opiskelijavuosia hakemuksen mukaisesti. Lisäksi haettiin perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta rakenteeltaan erityisen kalliin koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi yhteensä 1 005 726 euroa. Ministeriö myönsi Tampereen kaupungille harkinnanvaraista korotusta 150 000 euroa.

Tampereen kaupungin saama rahoitus 8614 opiskelijasta tulee olemaan (arvio) 76 461 186 euroa sisältäen harkinnanvaraisen korotuksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös merkittiin tiedoksi.

 • 6: Oikaisuvaatimus päätökseen ammatillisen koulutuksen palveluverkkosuunnitelma, Åkerlundinkadun toimipisteestä luopuminen ja vuokrasopimuksen irtisanominen

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on 18.12.2018 saapunut oikaisuvaatimus lautakunnan päätökseen 12.12.2018 § 134. Päätös koski ammatillisen koulutuksen palveluverkkoa ja Åkerlundinkadun toimipisteestä luopumista ja vuokrasopimuksen irtisanomista. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää asian palauttamista käsittelyyn.

Päätös: Oikaisuvaatimus hylätään.

 • 7: Virkojen lakkauttaminen Tampereen seudun ammattiopistossa

Esityslistassa on tarkemmin mainittu virat, jotka ovat tulleet tarpeettomiksi joko organisaatiomuutoksesta johtuvien muutosten vuoksi tai virkojen tehtäväkuva on muuttunut niin, ettei niissä käytetä enää julkista valtaa, jolloin tilalle on perustettu toimet.

Tampereen seudun ammattiopistossa lakkautetaan ne virat 1.1.2019 alkaen, jotka virallisessa esityslistassa on lueteltu.

 • 10: Elinkeinopalveluiden vuoden 2019 sopimuksen hyväksyminen, Tredea Oy

Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa Tampereen kaupungin elinkeinopalveluiden järjestämisestä. Elinkeinopalvelujen operatiivinen päätoteutus on tilattu Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:ltä.

Tredealta tehtävän hankinnan keskeinen tavoite on vahvistaa Tampereen alueen elinvoimaa, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja menestymistä sekä yrityksille, investoinneille ja osaajille houkuttelevan toimintaympäristön kehittymistä.

Tampereen kaupungin elinkeino- ja innovaatiopolitiikan viitekehys on Smart Tampere -ohjelma, jossa keskeisinä toiminnallisina alueina ovat innovaatioekosysteemit, yrittäjyys-, start-up- ja kasvuekosysteemit sekä liiketoimintaekosysteemit. Tredealta tehtävällä hankinnalla toteutetaan kolmella eri toimialoja läpileikkaavalla toimenpidekokonaisuudella:

 1. Yritystoiminnan kasvualustojen kehittäminen start-up- ja kasvuekosysteemin, palveluiden ja verkostojen kehittämisen sekä seudullisen elinkeinoyhteistyön muodossa
 2. Yritysten liiketoimintaekosysteemien kehittäminen, kasvu ja kansainvälistyminen
 3. Globaalius ja saavutettavuus: Sisältää Tampereen seudun saavutettavuuden parantamisen ja vetovoiman vahvistamisen yrityksille sekä investointiympäristön houkuttelevuuden parantamisen sijoittumispalveluineen.

Perustilauksen kokonaisarvo vuonna 2019 on 1 854 824 euroa. Summa on noin 29 000 euroa edellisvuotta suurempi. Tampereen kaupunki tilaa tämän lisäksi Tredealta erillisiä toimenpiteitä yhteensä 915 000 eurolla.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2019 sopimus elinkeinopalvelujen hankinnasta Tredea Oy:lta.

 • 11: Matkailu- ja tapahtumapalvelujen vuoden 2019 sopimuksen hyväksyminen, Visit Tampere Oy

Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa Tampereen kaupungin elinkeinopalvelujen järjestämisestä. Matkailu- ja tapahtumapalvelujen operatiivinen toteutus on tilattu vuoden 2017 alusta alkaen Visit Tampere Oy:ltä. Visit Tampere Oy on Tredea Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Visit Tampere Oy:n tavoitteena on edistää alueelle suuntautuvaa matkailua, vahvistaa alueen tapahtumatoimintaa sekä toteuttaa alueen markkinointia kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön tehtävänä on toteuttaa Tampereen matkailu- ja tapahtumapalveluja sekä niihin liittyviä markkinointi- ja kehittämistoimenpiteitä. Keskeisimpiä painopistealueita, joille toimenpiteitä kohdistetaan vuoden 2019 aikana, ovat:

 1. Alueen matkailu- ja tapahtumatoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen
 2. Matkailuyritysten ja tapahtumien synty, kasvu ja kansainvälistyminen sekä alueelle sijoittuminen
 3. Tampereen viestin kertominen ja kaupungin vetovoiman vahvistaminen

Sopimuksen kokonaisarvo on 2 288 000 vuonna 2019 ja summa on 140 000 euroa edellisvuotta pienempi, mikä johtuu tapahtumien hankintaan ja tuotantoon liittyvistä uudelleenjärjestelyistä.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2019 sopimus matkailu- ja tapahtumapalvelujen hankinnasta.

 

 • 12: Elinvoima- ja osaamislautakunnan kumppanuusavustusten myöntäminen vuodelle 2019

Kumppanuusavustus on vuonna 2016 käyttöön otettu avustusmuoto, joka korvasi lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset. Kaupungin avustuksiin on kohdistettu vuoden 2019 talousarviovalmistelussa leikkauksia talouden tasapainottamiseksi. Leikkauksista 100 000 euroa koskee elinvoima- ja osaamislautakunnan kumppanuusavustuksia.

TITRY ry, 471 000 euroa. Vuonna 2018 myönnetty 531 000 €.

TITRY tarjoaa osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille työsuhteisia työpaikkoja sekä työkokeilu-, työharjoittelu- ja työvalmennuspaikkoja. Työllistämistoimenpiteissä oli vuonna 2018 noin 80 henkilöä ja lisäksi vakituisia työntekijöitä ja toimihenkilöitä oli noin 40, joista valtaosa on osatyökykyisiä. Toiminnan tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien työllistymistä ja ammatillista kuntoutumista.

Etappi ry, 123 124,16 euroa. Vuonna 2018 myönnetty 133 124,16 €

Etappi työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia ja tarjoaa työttömille yksilöohjausta, työhönvalmennusta, terveyskartoituksia sekä liikuntapalveluja. Vuonna 2018 Etappi tarjosi palveluita noin 120 henkilölle.

Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry, 120 000 €. Vuonna 2018 myönnetty 130 000 €.

Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta ja muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta, mukaan lukien ikääntyvien yliopistokoulutus ja maahanmuuttajakoulutus. Kesäyliopistossa opiskelee vuosittain noin 4 700 opiskelijaa.

Tampereen matkailuoppaat ry, 5 000 €. Vuonna 2018 myönnetty 5 000 €.

Tampereen matkailuoppaat markkinoi Tampereen kaupunkia järjestämällä linja-auto- ja kävelykierroksia kaupungissa vieraileville matkailijaryhmille useilla eri kielellä. Yhdistyksellä on 41 auktorisoitua opasta.

COSS ry, 34 000 €. Vuonna 2018 myönnetty 44 000€.

Seuraava Mindtrek -tapahtuma saatetaan järjestää vasta vuoden 2020 alkupuolella. Mindtrek-konferenssissa yhdistyvät avoimet tietojärjestelmät, tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät kaupunkiratkaisut. Konferenssi tuo Tampereelle laajasti kansainvälisiä osallistujia ja yrityksiä.

Musiikki & Media, 15 000 €. Vuonna 2018 myönnetty 15 000€.

Suomen Musiikki & Media – tapahtumalle myönnetään avustus Musiikki & Media -tapahtuman järjestämiseen. Tapahtuma kokoaa Tampereelle kattavasti alan kotimaiset toimijat ja houkuttelee kansainvälisellä seminaariosuudellaan paikalle myös kansainvälisiä ammattilaisia.

Opiskelijan Tampere ry, 17 000 €. Vuonna 2018 myönnetty 17 000€.

Tampereen vetovoiman kasvattaminen Suomen suosituimpana opiskelijakaupunkina on yksi kaupunkistrategian painopisteistä, ja Opiskelijan Tampere ry on keskeinen yhteistyökumppani opiskelijayhteistyön toteuttamisessa.

Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry, 28 000 €. Vuonna 2018 myönnetty 28 000 €.

Kävijä- ja elämystalous on yksi Tampereen nousevia toimialoja ja kaupungin kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen vetovoimaisena kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina yksi kaupunkistrategian tavoitteista. Pirfest on 38 kulttuurifestivaalin verkosto, jonka tehtävänä on edistää maakunnan festivaalien toimintaedellytyksiä.

Tampereen yliopisto, ympäristökasvatus, 80 000 € / vuosi, kolmen vuoden ajalle

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan myönnettiin avustus sijoittuvaan ympäristökasvatuksen professuuriin, millä vahvistetaan opetuksen ja tutkimuksen kautta ympäristö- ja kestävyystietoisuuden asemaa ja kestävää kehitystä niin Tampereella kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Tampereen yliopisto, yritysoikeus, 30 000 € /vuosi, kolmen vuoden ajalle

Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaan myönnettiin avustus yritysoikeuden apulaisprofessuurin rahoittamiseen, mikä vahvistaa kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hyvään hallinnointiin liittyvää tutkimusta.

Tribe ry, 79 640 €. Vuonna 2018 myönnetty 89 640 €.

Tribe ry:lle myönnettyä avustusta käytetään kasvuyrittäjyyttä tukevaan, startup-palveluja kehittävään toimintaan.

Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon valtiontukisääntely.

Lähde: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Elinvoima_ja_osaamislautakunta/Kokous_1612019

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 • Anna Kontula – Luova brändi lautasella syyskuu 29, 2012Vesa Eskola -

  Anna Kontula, kansanedustaja

  Eletään riista- ja keruukauden kiireisiä viikkoja. Maa on sienistä sakea, ja pusikoissa suhisee. Sorsien, hanhien ja erilaisten metsäkanalintujen lisäksi tähtäimessä on muutaman … Lue lisää