”ROHKEE, RETEE ja REILU” Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokous 14.11.2018

”ROHKEE, RETEE ja REILU”

Kokousraportti Elinkeino- ja osaamislautakunnan kokouksesta 14.11.2018, Tampere


§119: Ajankohtaiskatsaus

Tredun aluepalvelumalli
– uudistetaan kumppanuussopimukset
– tehdään 1-2 vuodeksi toimintasuunnitelmat
– yrityskoordinaattoripalvelut jatkuvat
Aluemalli laajenee, ja pyrkimyksenä on tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden lisääntyminen. Joulukuussa -18 on tarkoitus tehdä päätöksiä.

Tredun ammatillisten neuvottelukuntien jatko toimikauden 2016–2018 jälkeen
Ei enää tarvetta ylläpitää nykyisenmuotoista neuvottelukuntatoimintaa 1.1.2019 alkaen
Uudistuksen tavoitteet: autonomia lisääntyy, koulutusalojen erilaisuudet otetaan huomioon ja vähennetään hallintotyötä
Jatkossa kehitetään:
1)Työelämäfoorumit, yhden tai/ja useamman alan yhteisiä foorumeja, 2) Kumppanuussopimukset
3) Yritysraadit – kuulemiset

Tredun henkilöstökuva 2013–2018
Valtakunnallisesti ammatillisessa opetuksessa on noin 1600 henkilöä irtisanottu, mutta Tredussa ei irtisanomisia. Työntekijät vähentyneet eläköitymisen kautta, sopeuttamistarpeita Tredullakin edelleen on!
– opiskelijoiden suosiossa, eli 80 % valmistuneista suosittelee TREDUA
– viimeisen viiden vuoden aikana henkilöstössä laskua noin 150, ja henkilötyövuosia vähentynyt 400
– opiskelijamäärä noussut noin 300 (8303 v 2018) ja opettajien lukumäärä laskenut noin 100

Lukiokoulutuksen projektitoiminnan esittely
Tällä hetkellä projekteja on 14; kansallisia 4, kansainvälisiä 10. Vuonna 2018: kokonaisbudjetti 183930 €, josta kaupungin osuus 37539 €. Keskeisiä projekteja ovat OMPPU – maahanmuuttajien ammatilliseen perusopetukseen liittyvä projekti, älykkäät oppimisympäristöt, LukioTEKO – työ- ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman 2019 valmistelutilanne
– toiminta – talous – henkilöstö keskiössä

§120: Tampereen seudun ammattiopiston strategisen ohjelma 2019- 2022 hyväksyttiin

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö muuttuu, trendeinä työn murros, digitalisaatio ja resurssiviisaus. Resurssit kuitenkin pienenevät ja oppimista on siirrettävä enemmän työelämässä tapahtuvaksi.
Toimintaympäristön muutokset edellyttävät ammatilliselta koulutukselta ja osaamiselta uudistumista. Muutoksiin vastaamiseksi on Tredulle valmisteltu vuosille 2019- 2022 strateginen ohjelma. Tavoitteena on edistää Pirkanmaan alueen ja Tampereen osaamista, elinvoimaisuutta, kilpailukykyä, työllisyyttä ja alueen kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta.
Ohjelma on valmisteltu vahvasti yhteisöllisessä prosessissa, jossa on otettu huomioon opiskelijoiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien näkemyksiä. Taustalla sisällölle antavat suuntaa Tampereen kaupunkistrategia, alueen ympäristökuntien strategiat ja maakuntaohjelma.

Strateginen ohjelma 2019- 2022

– Missiona on kohottaa ja ylläpitää ammatillista osaamista, mahdollistaa yksilölliset opintopolut, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vauhdittaa yrittäjyyttä. Tredu toimii yhteiskuntavastuullisesti ja edistää hyvää elämää.

– Visio muotoiltiin ”Ammatillista etumatkaa – Rohkee, Retee ja Reilu Tredu”
• Rohkee (Brave): Isona toimijana uskallamme yhdessä nähdä, kokeilla ja kehittää jopa mahdottomasta mahdollista
• Retee (Bold): Olemme avoimesti ylpeitä osaamisestamme ja turvaamme juuri sinulle laadukkaan ammatillisen etumatkan
• Reilu (Fair): Tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti toimimalla syntyy luottamus, joka mahdollistaa avoimuuden ja Treduun on mukava tulla uudestaan.

Strategisia painopisteitä ohjelmaan valittiin kolme:
1) Teknologisesti älykkäämpi tulevaisuus, 2) Tulevaisuuden yrittäjyys ja 3) Kestävä elämäntapa
Tulevaisuuden keskeisiksi menetystekijöiksi ohjelmaan on nostettu: työpaikalla tapahtuva oppiminen, työelämävalmiudet, opiskelijakeskeisyys, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi sekä yhteistyöverkostot.

§121: Ammatillisen koulutuksen palveluverkkosuunnitelma

Tampereen kaupunki koulutuksen järjestäjänä on sitoutunut ammatillisen koulutuksen toimipisteiden säilyttämiseen 31.12.2017 asti. Jatkumisen edellytyksenä on ollut, että löydetään sellaisia toisen asteen koulutuksen strategisia kehittämislinjauksia, jotka ovat järjestettävissä taloudellisesti kannattavasti.

Ammatillisen koulutuksen toimintaan ja palveluverkon kehittämiseen vaikuttavat valtion ammatilliseen koulutukseen kohdistamat rahoitusleikkaukset. Tredun osalta leikkaukset ovat noin 20 miljoonaa euroa. Henkilöstökustannusten jälkeen suurin kustannuserä ovat tilakustannukset, jotka vuonna 2017 olivat 17,5 miljoonaa euroa. Leikkauksista johtuen on tilakustannuksia pienennettävä ja toimipisteiden osalta on tehty kriittinen tarkastelu toimintojen tiivistämiseksi ja tilojen käytön tehostamiseksi. Tredu on panostanut opetustilojen ajanmukaistamiseen ja kunnostamiseen. Lisäksi toimipisteissä on tehty pienempiä investointeja ja kunnossapitotöitä, joiden ansiosta tilat ovat Nokian Kankaantaan-kadun toimipistettä lukuun ottamatta pääosin hyvässä kunnossa.

Lähitulevaisuuden suurena hankkeena tulee olemaan Nokian Kankaantaankadun toimipiste, joka on huonokuntoinen, ja josta B-talo on asetettu käyttökieltoon. Nokian kaupunki on laatinut aiesopimuksen lukiokoulutuksen sijoittumisesta yhteiseen uudisrakennukseen. Tarveselvityksen yhteydessä selvitetään lisäksi mahdollisuus luopua Nokian Kivimiehenkadun toimipisteen tiloista.
Tampereen Åkerlundinkadun toimipisteestä luopumalla on mahdollista pienentää tilakustannuksia ravintola- ja catering-alan koulutuksen siitä kärsimättä. Alan koulutusta tarjotaan Kangasalla, Nokialla ja Tampereella Åkerlundinkadun ja Santalahdentien toimipisteissä. Alan vetovoima on valtakunnallisesti ollut laskussa. Tredussa alan opiskelijamäärä on laskenut 32 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2018 ja alan vetovoima on vastaavana aikana pienentynyt 52 %. Keskittämällä Tampereella koulutusta Santalahdentien toimipisteeseen tehostettaisiin toimintaa.
Tavoitteena on kehittää yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun keittiön kanssa ja kehittää uusia pedagogisia opetusmenetelmiä, jotka toteutetaan työpaikoilla. Lisäksi Åkerlundinkadulla on todettu opetuskeittiötoimintaan liittyen tarve ilmastoinnin tehostamiseen, mikä maksaisi noin 2,5 miljoonaa euroa. Haasteita Åkerlundinkadun toimipisteestä luopumiselle ovat Santalahdentien toimipisteen fyysiset oppimisympäristöt ja opetuskeittiöt vaatinevat nekin remontointia. Työjärjestysten laadinta saattaa aiheuttaa haasteita työtilojen käytön tehostamisen seurauksena.

Åkerlundinkadun toimipisteen tilannetta ei päätetty tällä kertaa, vaan lautakunta halusi vielä selvityksiä asiasta, ja asiaan palataan seuraavassa, joulukuun kokouksessa.

Mutta uudisrakennuksen valmistelu Nokian Kankaantaankadulle hyväksyttiin edellyttäen, että Nokian lukiokoulutuksen kanssa tehdään toiminnallista ja hallinnollista yhteistyötä. Tredun johto valtuutettiin valmistelemaan asiaa Nokian kaupungin kanssa ja valmistelemaan suunnitelma Kivimiehenkadun ja Kankaantaankadun nykytiloista luopumisesta.

§123: Valtuustoaloite toisen asteen opiskelijoiden opiskelun helpottamiseksi – Ulla-Leena Alppi

Vastauksessa oli esitetty erilaisia vaihtoehtoja opiskelun kustannusten helpottamiseksi, ja lautakunta päätti esittää valtuustoaloitetta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi. Kts. tarkemmin yksityiskohdat pöytäkirjasta.

§127: Avustuksen myöntäminen retkiluisteluradan auraamiseen ja hiihtolatujen toteuttamiseen Näsijärvellä 2018- 2019

Hiking Travel, HIT Ky on osoittanut Tampereen kaupungille tukihakemuksen Näsijärven retkiluisteluradan auraamisesta ja hiihtolatujen toteuttamisesta talvikaudella 2018–2019. Vuonna 2017 lautakunta myönsi Hiking Travel Hit Ky:lle 12.000 euron avustuksen ns. viiden kilometrin luisteluun tarkoitetun perusradan auraamisesta sekä 3.000 euron kertaluonteisen avustuksen radan laajentamismahdollisuuksien selvittämiseksi ja testaamiseksi talvikauden aikana.

Luisteluradan kävijämäärän on arvioitu kymmenkertaistuneen vuoden 2011 jälkeen. Reitistön maksuton käyttö edistää kaupungin virkistyksellisiä, imagollisia sekä matkailullisia arvoja ja tavoitteita. Yritys on perustellut avustussumman kasvattamista reitin pituuden kasvattamispotentiaalilla, kävijämäärien kasvulla ja sen laadun parantumisella. Uudet toimenpiteet ja ylläpidon kesto lisääntyisivät suhteessa siihen, kuinka paljon tukea pystytään kasvattamaan ja minkälaisiksi talven olosuhteet muodostuvat. Suurin osa käyttäjistä hyödyntää ratoja maksutta. Retkiluisteluradan ns. perusosuus on viisi kilometriä ja se vastaisi edellistalvena toteutettua reittiä Kaupinojalta Näsijärven etelärannan suunnasta Lapinniemen kärkeen ja siitä edelleen rantaa seuraillen kohti kaupungin keskustan rantoja Santalahteen. Siilinkarille toteutetaan pisto Lapinniemen kärjestä.

Edelliseltä talvikaudelta saatu positiivinen käyttäjäpalaute perustelisi reitistön laajentamista ja ylläpitoa jatkossa. Edellistalven kokeilun perusteella lisäosa erityisesti Siilinkarilta Reuharin kautta Halkoniemeen olisi merkityksellinen. Hiihtoladut kulkisivat pääsääntöisesti retkiluisteluradan vieressä.

Palveluntuottajan arvion mukaan ulkomaalaisten käyttäjien määrä radalla on useita tuhansia vuosittain. Tämän vuoksi on perusteltua, että kaupunki avustaa palvelun tuottajaa toiminnasta aiheutuvissa kustannuksissa ja kasvattaa summaa siten, että se mahdollistaa retkiluistelulle tarkoitetun perusradan lisäksi myös hiihtolatujen lisäämisen ja luisteluradan pituuden kasvattamiseen.

Hiking Travel, Hit Ky:lle myönnettiin 20.000 euron avustus retkiluisteluradan auraamiseen ja hiihtolatujen toteuttamiseen Näsijärvellä 2018 – 2019. Avustuksen saajalla on radan kunnossapitovastuu ja vastuu käyttö- ja käyttäjäturvallisuudesta. Mikäli palveluntarjoaja ei täytä kaupungin asettamia edellytyksiä avustuksen käytölle, avustus peritään takaisin.

 

LÄHDE: ELOSAN kokousmateriaali 14.11.2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  • Anna Kontula – Luova brändi lautasella syyskuu 29, 2012Vesa Eskola -

    Anna Kontula, kansanedustaja

    Eletään riista- ja keruukauden kiireisiä viikkoja. Maa on sienistä sakea, ja pusikoissa suhisee. Sorsien, hanhien ja erilaisten metsäkanalintujen lisäksi tähtäimessä on muutaman … Lue lisää